INFOLINIA 801 101 201

O nas: Polityka prywatności

     Administratorem i właścicielem strony www.serwisapc.pl  (zwanej dalej „witryna”) jest Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. ul.Filarowa 47, 43-300 Bielsko-Biała.

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako„RODO"). 

Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o. w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. Z tego tytułu odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu ich przetwarzania.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Filarowej 47. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o., ul. Filarowa 47, 43-300 Bielsko-Biała lub pod adresem email: rodo@cssbeskidy.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o. w szczególności:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
podjęcia działań przed zawarciem umowy (wykonania zlecenia) na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy (zlecenia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy (zlecenia).
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. [na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO] w celu:
marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta
dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;
analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych.
na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu lub zawarte w bazie danych Administratora,
przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy (wykonania zlecenia), w tym wyceny, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o.
marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o., w szczególności producentów sprzętu.
marketing bezpośredni może być realizowany przez Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:
dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (zlecenia) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o.
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;
dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji:
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z administratorem rodo@cssbeskidy.pl lub poprzez kontakt z Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim:
Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy.
W takim przypadku przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami, którym mogą być przekazywane  przechowywane przez nas dane osobowe mogą być:
partnerzy handlowi,
firmy windykacyjne,
banki,
operatorzy pocztowi,
przewoźnicy,
partnerzy świadczący usługi techniczne (np. wdrażanie, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych).
Partnerzy świadczący usługi księgowe, podatkowe, prawne, biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inna władza rządowa lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
organizacje zewnętrzne, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług.

 

Pliki cookies:
Witryny Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa? Wsparcie techniczne? Pomoc? Wyślij zgłoszenie